v.l.n.r._Cvija Popovic, Gabriele Brunke, Sandro Haier, Nakiye Yildiz